Airsoftová Pravidla

 Pravidla airsoftu

 

   

Pravidla podle ASportal.cz 

1. Ochrana života a zdraví všech hráčů je vždy na prvním místě. Žádné činění či konání nesmí vážně ohrožovat zdraví nebo lidský život.
2. Vlastní bojové operace začínají v době zahájení bojových akcí a končí v čase ukončení bojových akcí (uvedeno v operačních pokynech, dále jen OP). Není li uvedeno jinak platí, za čas zahájení bojových akcí 0:05 hodin prvního dne uvedeného na OP a za dobu ukončení bojových akcí čas 0:00 posledního dne uvedeného na OP. Vlastní bojovou aktivitu je doporučeno provádět jen v bojové zóně ( vyznačena na mapě v OP). Mimo tuto zónu je jakákoliv střelba a užívání výbušnin zakázáno. OP mohou být sjednány telefonicky, slovní dohodou, emailem apod.

3. Bojové akce se nepřerušují na noc, z důvodů počasí či jiné nepředvídatelné události. Jednotky se přesunují na vlastní riziko (příjezd/ odjezd/ vlastní bojová činnost/ odsun raněných), v bojovém čase mohou být kdykoliv volně napadány. Přerušit bojovou akci je oprávněna pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná, ale to jen za zcela mimořádných okolností (závažná zranění, zásah policie ČR, vznik požáru, vstup nezúčastněných osob,…).

4. Není-li dohodnuto jinak jednotky soupeřících týmů nemusí mít navzájem žádné viditelné odlišení. Identifikace spojence/soupeře je věcí každého jednotlivce a jednotky. Je-li domluveno používání identifikace (např. pásků) je pro všechny hráče jejich neustálé a viditelné používání závazné. 

5. Komunikace mezi jednotkami a jednotlivci je věcí jich samých a není nijak omezena.

6. Počet členů jednotky a typ výstroje či výzbroje je věcí jednotek samých a není nijak limitován (ne-li li předem domluveno jinak). Na vybraných akcích lze například uplatnit pravidlo maximální síly zbraně a hráče se silnější zbraní ze hry vyloučit.

7. Jako munice je povoleno používat výhradně 6mmBB plastové kuličky. Jako zbraň je povoleno používat AIR SOFT GUN. Typ zbraně nerozhoduje.

8. Vybavení ochrannými pomůckami (brýle, mřížka, maska) je povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na hráče bez ochranných pomůcek v bojové zóně však není povolena. Hráč bez ochranných pomůcek se na výzvu protivníka musí okamžitě odebrat na mrtvoliště jako mrtvý. Zásah do brýlí je platný.

9. Užití dýmovnic jakéhokoliv typu (bez vedlejšího biologického či chemického efektu) je povoleno nehrozí-li jejjich použitím vznik mimořádné události (např. požár).

10. Užívání legální pyrotechniky a světlic je povoleno, ale ne na přímou střelbu. Uživatel pyrotechniky musí vždy zvážit, zda-li jejím použitím nemůže ohrozit jiné hráče či způsobit mimořádné události (např. požár).

11. Nelegální pyrotechniku je zakázáno používat.

12. Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemickým efektem na lidské tkáně.

13. Je zakázáno používat výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku nebezpečných střepin. Jako střepiny jsou povoleny pouze po speciální dohodě kuličky, papírovina, sádra apod.

14. Vyřazení protivníka výbuchem pyrotechniky či trhaviny je platné:

(a) při zasažení střepinou vzniklou výbuchem nebo pokud je hráč při explozi v otevřeném prostranství v okruhu 2 metry od výbušniny (nemusí jej zasáhnout střepina), platí i pro trhaviny, miny a nástrahy netvořící střepiny.

(b) pouze při zasažení střepinou či částí petardy vzniklou výbuchem, nerozhoduje vzdálenost od výbuchu.)

15. V případě výbuchu trhaviny (granát, střela, mina) v uzavřené místnosti (bunkr, místnost domu menší než 3x3m, liščí nora, krytý zákop) jsou vyřazeni všichni bojovníci uvnitř tohoto prostoru. Nemusí být zasaženi střepinou.

16. Voják (popř. bojovníci okolo něj podle bodu 14.), který odpálí nastraženou výbušninu (mina, trhací nástraha) je vyřazen ze hry i pokud nástraha netvoří střepiny.

17. Zásah střepinou výbušniny či kuličky z Airsoftové zbraně je:

(a) platný při zásahu do jakékoliv části těla.

(b) zásah do ruky od ramene níže a do nohy od kyčle níže se počítá jako zranění, zraněný hráč se nesmí hýbat, střílet, dobíjet ani provádět jakoukoliv činnost, určený medik týmu jej může vrátit do hry tak, že mu kolem postižené končetiny ováže cca metr obinadla, které si zasažený hráč nesmí do konce hry sundat. Druhý zásah však raněného nadobro vyřazuje ze hry.)

18. Zásah do zbraně je:

(a) platný, zbraň je zničená hráč ji nesmí používat, ale pokud má záložní zbraň může s ní dále bojovat (pokud ji však nemá odchází mimo boj)

(b) platný, hráč zasažený do zbraně odchází mimo boj)

(c) neplatný, hráč dále pokračuje v boji bez omezení)

19. Zásah odraženou kuličkou je:

(a) platný, těžko v zápalu boje poznáte zda vás trefila kulička odražená nebo přímo z hlavně

(b) neplatný)

20. Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).

21. Zásah

(a) do jakékoliv výstroje (batoh, nosný systém), hráčova oděvu (byť visícího), vlasů atp. je platný.

(b) do výstroje kryté konturou těla je platný. Zásah do jakékoliv části výstroje, která zřetelně přesahuje obrysy těla není platný. Typ výstroje nerozhoduje. Sporné případy je třeba řešit lepší trefou.)

22. Pokud se útočník dostane do takové blízkosti (méně než 1 metr), že by byl zásah 100%, nemusí (ale může) střílet - stačí jen plácnout „obět“ rukou, či hlavní zbraně, což se považuje za tiché bodnutí dýkou.

23. Neprůstřelné pomůcky:

(a) zásah do helmy a neprůstřelné vesty je neplatný, bojovník pokračuje ve hře

(b) zásah do helmy a neprůstřelné vesty je platný, hráč je na předem domluvenou dobu vyřazen z boje

(c) zásah do helmy a neprůstřelné vesty je platný, zasažený bojovník odchází mimo boj

24. Hráči mohou používat zátarasy (ty se považují za neprůstřelné) a mohou je i přenášet, při jejich přemisťování se za ně však nesmí krýt. Neprůstřelné jsou jen tehdy, když se jejich nositel zastaví.

25. Není-li v OP uvedeno jinak a pokud se nehraje na zranění, zasažený bojovník IHNED po prvním zásahu vstane, zvedne zbraň nad hlavu, sejme pokrývku hlavy (nechá si brýle), označí se jako „mrtvý“ (nejlépe bílá páska okolo hlavy) a se zbraní nad hlavou odejde mimo boj, na předem k tomu určená místa (tzv. mrtvoliště a hřbitovy). Pokud není takové místo určeno odejde pouze mimo bojový prostor . Po zásahu se „mrtvý“ nesmí účastnit bojových akcí a komunikovat s jednotkou (např. upozornit odkud šla rána). Není-li v OP uvedeno jinak mrtvý bojovník se již nesmí vrátit do boje.

26. Živí bojovníci se neukrývají mezi „mrtvé“ ani v jejich bezprostřední blízkosti. Toto jednání vede k omylům a zbytečným sporům. Jakýkoliv „živý“ bojovník zdržující se delší dobu mezi „mrtvými“ je považován za „mrtvého“. Jeho další zapojení do bojových akcí se posuzuje jako u „mrtvých“ z boje. „Mrtvé“ nelze využívat jako štíty ani se za ně krýt.

27. Střelba (ale i míření zbraní) na neúčastněné civilisty v bojové zóně je přísně zakázána. Střelba na „mrtvého“ bojovníka je zakázána.

28. Při poruše/zaseknutí zbraně se hra nezastavuje. Postižený může svou zbraň buď rychle opravit, utéct, vzdát se nebo se nechat zastřelit.

29. Žádný hráč nesmí simulovat zásah, po přesunutí na jinou pozici oznámit „že si dělal srandu“ a dál pokračovat ve hře.

30. Tato pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost každým zúčastněným je věcí velitele jeho jednotky, který též ručí za své bojovníky.


Pravidla podle Wikingové
A.obecná pravidla
1. Není omezen počet hráčů
2. Hráči se nesmí urážet a kazit si navzájem hru
3. Za porušení zákona nese odpovědnost ten kdo ho porušil
4. Nesmí být ohrožen život ani zdraví lidí a zvířat, nesmí být ničena příroda

B. Herní pravidla
1. Bojové akce se nepřerušují na noc, z důvodů počasí či jiné nepředvídatelné události. Jednotky se přesunují na vlastní riziko (příjezd/odjezd/odsun raněných), kdykoliv mohou být volně napadány. Přerušit bojovou akci je oprávněna pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná, a to jen za zcela mimořádných okolností ( závažná zranění, zásah Policie ČR...).
2. Před policií schovejte zbraně a pokud možno i výstroj, hrozí střet se zákonem a záměna zbraní za originály.
3. Jednotky soupeřících týmů nemusí mít navzájem řádné viditelné odlišení. Identifikace spojence/soupeře je věcí každého jednotlivce a jednotky.
4. Veškerá výstroj a výzbroj musí být před hraním zkontrolována a schválena
5. Organizátor má bílý šátek, nesmí se na něho střílet a má hlavní slovo
6. Hráč je zasažen trefí-li ho někdo do jeho těla, nebo výstroje
7. Není dovolen fyzický kontakt s nepřítelem, výjimku tvoří body 22 a 24
8. Komunikace mezi jednotkami je věcí jednotek samých a není nijak omezena.
9. Jako munice je povoleno používat pouze 6mmBB plastové kuličky. Jako zbraň je povoleno používat makety AIR SOFT GUN. Typ zbraně krátký nebo dlouhý manuál.
10. Vybavení ochrannými pomůckami ( brýle, mřížka, plynová maska) je povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na hráče v bojové zóně je povolena i pokud nemají výše uvedené ochranné prostředky. Zásah do brýlí či masky je platný.
11. Výbušniny je zakázáno používat.
12. Užití dýmovnic jakéhokoliv typu ( bez vedlejšího efektu biologického či chemického) je povoleno.
13. Užívání světlic je povoleno, ale ne na přímou střelbu.
14. Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáně.
15. Je zakázáno užívat výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku střepin z těchto materiálů. Doporučujeme používat výbušniny pouze v termoplastových nebo sádrových obalech.
16.Zásah do zbraně je neplatný.
17. Zásah odraženou kuličkou není platný.
18. Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).
19. Střelba (ale i míření zbraní) na nezúčastněné civilisty v bojové zóně je přísně zakázána. Střelba na mrtvého bojovníka je zakázána. Jakýkoliv civilista operující s jednotkou se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se držet pravidel pro boj jako všichni ostatní.
20. Tato pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost je věc každého bojovníka. Za jejich nedodržování může být však vyloučen z akce nebo tréninku.
21. Brýle jsou nutností. Člen nemající patřičné brýle nebude puštěn do hry a hra nezačne, dokud neopustí bojový prostor. Pokud se i přes to vrátí nebo i po několika upozornění oblast neopustí, zodpovídá za své zdraví. Ten kdo ho zasáhne a poraní ho, nenese zodpovědnost. Při právních přích je možno odvolat se na to, že každý člen při vstupu do klubu automaticky souhlasí s podmínkou, že hraje na VLASTNÍ nebezpečí.
22. Styl boje není omezen. Je povoleno brát zajatce a nebo se stát rukojmím. Způsob, jak toho dosáhnout, je přiblížit se k oběti, dotknout se hlavní zad a zřetelně říct "Jsi zajatec!". Zajatec může být použit jako živý štít, ale OPATRNĚ! Hrubé zacházení je silně zakázáno! Je to přece jen hra... (Celé toto pravidlo je možno snadno anulovat při domluvě před misí)
23. Mrtví: Každý, zasažený projektilem, se dobrovolně přizná! (Hráč nedodržující Fair-play bude vyloučen.) "Úmrtí" se provede tím, že mrtvola křikne "mám!", "mrtvej", "chyt sem to" atd. V tom okamžiku zvedá ruce i zbraň nad hlavu a sundá si pokrývku hlavy (brýle si nechá), čímž je označen za mrtvého. Co nejrychleji se přesune na předem stanovené pohřebiště nebo zůstane na místě a podle stylu hry počká na konec kola a nebo čeká předem určenou dobu, po které se vrací do akce. Je zakázáno se déle zdržovat mezi živími nebo s nimi mluvit.
24. Je možné nepřítele zabít i tím, že se ho útočník dotkne rukou a prohlásí "Dostal sem tě!" atd. Tento útok se považuje za zabití dýkou (tichý, rychlý útok)
25. Vojenská hierarchie a velení se stanovuje na místě. Je preferována spolupráce, kdy nemá nikdo vedoucí postavení a taktika je otázkou domluvy. Avšak pokud se team shodne na veliteli, může jím být.
26. Každý má právo vytvářet zátarasy, které jsou považovány za neprůstřelné. To umožňuje vznik opevněných základen a opevněných budov. Hráč má i právo tyto zátarasy přenášet, ale je zakázané je používat jako zátaras při vlastním přesunu. V tom případě je považována zátarasa za součást oděvu hráče a zásah znamená smrt. Lze použít i dveře, dokonce je povoleno jimi pohybovat, avšak povolen je jen pohyb dveří v pantech. Není povoleno využívat mrtvé jako štíty.
27. Požívat alkoholické nápoje, či další omamné látky (i tabákové výrobky) je povoleno až po ukončení akcí. Zákaz používání zbraní v podnapilém, či jinak zhoršeném stavu. Porušení tohoto pravidla vede k vyloučení člena
28. Povolené výbušniny musí být slabší než MEGA. Jinak je velké nebezpečí úrazu!
29. Jakékoliv změny pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je všeobecně ve známost

C. Rady a návrhy
1. Doporučuji oděv s dlouhými rukávy(ne trička) a pevnou obuv
2. Vemte si maskáče, budete dobře vypadat a je to praktický oděv

D. Herní signály
1. Herní signály jsou vydávány píšťalou a může je používat jen organizátor
2. Jedno dlouhé písknutí - začátek hry
3. Dvě dlouhá písknutí - konec hry
4. Tři krátká písknutí - pauza hry, třeba kvůli civilistům nebo jinému problému, všichni schovají zbraně a zůstanou na místě

E. Bezpečnost
1.Ochranné brýle/maska
1. - každý člen je povinen je mít u sebe a nosit před
započetím,během a po skončení tréninku/akce*
2. - čiré,nepoškrábané,nepolámané a jinak poškozené
3. - od platného výrobce"ISO,EN" uvedeno v letáku s brýlemi 4. - chránicí oči ze všech stran
5. - členové pod 15 l dle A.S pravidel musí mít nasazenu ochr.masku
6. - je doporučeno mít u sebe v pouzdru záložní"nové".
7. - během nástupu předložit ke kontrole
" je zakázano"
1. - během akce O.B. a O.M. odkládat
2. - nosit skleněné,sluneční od trhovců a jiných pochybných výrobců kde není zaručena jejich kvalita

2 .Zbraně
A. PALNÉ
1. - každá zbraň skryta v přenosném vaku
2. - zásobník vyjmutý
3. - bez střeliva
4. - zajištěna do polohy SAFE
5. - před začátkem a po skončení akce uložena na bezpečném tomu určeném místě
6. - po nástupu naplnit a nasadit zásobník "5-10 min".
7. - po skončení akce vyjmout zásobník,uložit v taktice
8. - vystřelit jednu a více ran bez zásobníku do míst k tomu určených,aby došlo k vyprázdnění Hop-up komory
9. za asistence velitele
10. - Zbraň přenášet hlavní směrem dolu**
je zakázáno - mimo akci
1 . jakkoli s ní manipulovat
2 . mířit proti sobě
3 . střílet proti sobě
4 . ohrožovat civilisty
5 . nosit odkrytou na veřejnosti
6 . mít nasazený zásobník
7 . naplněný zásobník BB střelivem
8 . nezajištěnou zbraň
9 . nezakrytou zbraň,krátké ruční uschovat v taktice.
B.SEČNÉ
1. - mimo akci,nebo během přesunu budou bezpečně uschovány mimo viditelné místo"kapsa taktiky atd"
2. - dlouhé sečné jako mačety,"šavle" atd. jsou povoleny pouze s vědomím velitele teamu,je zakázaná hráčům pod 18 let
c.pyrotechnika
1. - VEŠKERÁ PYRO BUDE POUŽITA S VĚDOMÍM VELITELE TEAMU,NEBO ZASTUPUJÍCÍHO VELITELE JE ZAKÁZÁNO JEJÍ POUŽITÍ MIMO DANÝ PROSTOR
2. - ČLENOVÉ POD 18 LET SE SVOLENÍM VELITELE TEAMU
3. - ČLENOVÉ POD 15 LET MAJÍ ZAKÁZÁNO JEJÍ POUŽITÍ
4. - PŘI POUŽITÍ MÍT NASAZENY OCHR.BRÝLE

Odkazy:
 

Army Tábor
BAS
lqas-blovice
Tým Blovická Brigáda
 

Battlefield Bad Company 2
Novinky:
 
Musím říct smutnou správu, že se asi náš tým rozpadá. Jedinej, kdo je aktivní, tak je Lukáš, jinak nikdo. Mě napadá jiná možnost, než tento tým zrušit -> a to je spojit se s Blovickým týmem LQAS. Zatím to nechám být, kdyžtak můžeme počítat s tím, že se asi budeme jmenovat např. LQAS VyskTerka, nebo LQAS 2nd Airsoft Team.

10:30 29.4.2010
Návštěvnost:
 
TOPlist
 
Dnes již byli 1 visitors (11 hits) zde!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free